PostHeaderIcon Wizyta studyjna

Pierwsza wizyta studyjna za nami!

Było fajnie. Bardzo fajnie!
5 maja 2011 roku uczennice i uczniowie z Łutowca, Moczydła, Postaszowic, Tomiszowic i Podzamcza, przyjechali do Soli Kiczory, na zaproszenie tamtejszej szkoły w ramach projektu „Mała Szkoła – Wielka Sprawa”, realizowanego przez Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej w partnerstwie z Fundacją Elementarz.
Po przywitaniu gości, gospodarze zaprezentowali swoją szkołę i okolicę (prezentację możecie obejrzeć w załączniku), pokazali swoje klasy i pracownie, galerię prac plastycznych – w tym niezwykłą wystawę pięknych obrazów olejnych Jana Sporka, mieszkającego w Glince koło Rajczy (malarz choruje na dystrofię – postępujący zanik mięśni, i maluje ustami).
Na boisku szkolnym mieliśmy przyjemność podziwiać występ Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Juhas” z Ujsoł. Dzieci uczestniczyły też w warsztatach plastycznych, których podstawowym materiałem były szyszki.
Następnym punktem programu było spotkanie z kimś bardzo wyjątkowym - Panią Ireną Golec – „prywatnie” znaną jako mama liderów zespołu Golec uOrkiestra, ale naprawdę wspaniałą gawędziarką, pieśniarką, pełną ciepła i radości życia osobą. Porywająco opowiadała o Beskidzie Żywieckim, swoim ciekawym życiu, wychowaniu synów. Po pełnym anegdot występie, Pani Irena cierpliwie odpowiadała na pytania, złożyła sto kilkadziesiąt autografów i… z uśmiechem przyjęła kwiaty i życzenia „stu lat”, jako że właśnie w tym dniu przypadały Jej imieniny.
Po spotkaniu z Panią Golcową, by wykorzystać piękną pogodę i beskidzkie powietrze, gospodarze zorganizowali podchody po okolicznych wzgórzach.
W trakcie wizyty dzieci otrzymały całodzienne wyżywienie. Po dniu pełnym wrażeń, uczniowie zmęczeni, lecz zadowoleni, wrócili szczęśliwie do domów.
Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Teresie Czupajło, wszystkim nauczycielom, pomocnikom i uczniom z Soli Kiczory, za wzorowe przygotowanie wizyty studyjnej i wysokie postawienie poprzeczki przed rewizytami. Z niecierpliwością na nie czekamy. A w tym oczekiwaniu zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

 

Poprawiony (piątek, 07 października 2011 16:23)

 

PostHeaderIcon Projekt Mała Szkoła - Wielka Sprawa

Tutaj znajdziesz informacje o bieżących wydarzeniach >>

 

Projekt jest odpowiedzią na konkurs nr 1/POKL/9.1.2/2010 ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dlaczego podjęliśmy się realizacji Projektu?

Projekt „Mała Szkoła – Wielka Sprawa” jest odpowiedzią na problemy małych szkół wiejskich woj. śląskiego, w tym 6 placówek prowadzonych przez Partnera - Fundację "Elementarz", które obejmujemy wsparciem.

Do najważniejszych problemów należą:

1.Gorsze warunki nauki w łączonych klasach powodujące, że lekcje dzielone są na 2 połowy dla jednej i drugiej klasy. W Polsce ponad 2 tys. szkół pracuje w modelu klas łączonych. Na 14067 szkół podst. aż 3557 ma mniej niż 70 uczniów, (w województwie śląskim 218 na 1257).

Skutkuje to słabszymi wynikami w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów matematyczno –przyrodniczych, języków obcych i niską sprawnością w posługiwaniu się technologiami informatycznymi. Różnica w wynikach sprawdzianu między szkołami zlokalizowanymi w miastach i placówkami wiejskimi to 1/3 odchylenia standardowego wyników. Niepokoi, że nie było ani jednego zadania, z którym lepiej radzili sobie uczniowie szkół wiejskich. Największe różnice dotyczą umiejętności rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce. Tendencja jest szczególnie widoczna w województwie śląskim – umiejętność rozumowania jest na najniższym poziomie - 68%, zaś wykorzystania wiedzy w praktyce jest o punkt większa od najniższej w Polsce. Konsekwencje tego to gorsze szanse edukacyjne uczniów pochodzących ze środowisk wiejskich.

2.Brak nowatorskich programów nauczania w grupach mieszanych (różnowiekowych). Obecnie jedyne tego typu – nieliczne – programy zostały opracowane na szczeblu przedszkolnym. Tymczasem aż w 24 krajach Europy funkcjonuje model pracy z grupą różnowiekową.

3.Słaba umiejętność pracy grupowej i uczenia się we współpracy, niska motywacja do nauki, niewystarczająco zaakcentowane postawy przedsiębiorczości i kreatywności, brak otwartości na kontakty z rówieśnikami z innych miejscowości.

4.Brak wsparcia psychologicznego i zajęć przygotowujących od najmłodszych lat do kierowania ścieżką rozwoju zawodowego spotęgowane brakiem pozytywnych przykładów powodują małą motywację do podejmowania aktywności, niski poziom rozwoju zainteresowań, stereotypowe podejście do typowo kobiecych i męskich zainteresowań, w konsekwencji dziedziczenie stereotypu bądź przyjęcie roli społecznej, w której kobiety zajmują się domem, rezygnując z dalszego kształcenia.

 

Wszystkie nakreślone powyżej problemy zostały zdiagnozowane w szkołach, które obejmujemy wsparciem. Wyniki sprawdzianu (2009) pokazują, że ich uczniowie najsłabiej radzą sobie z rozumowaniem i wykorzystaniem wiedzy w praktyce (0,30–0,56). 80% beneficjentów uczy się w systemie klas łączonych. Lokalizacja szkół potęguje bariery finansowe i mentalne. Status materialny sprawia, że mieszkańców nie stać na zakup usług edukacyjnych. Dodatkowo występuje poczucie niepewności, strachu przed powtórną likwidacją szkoły. Beneficjenci to uczniowie szkół zlikwidowanych przez gminy i przejętych przez Fundacje - Wychowanie i Sztuka „Elementarz”.

Co jest celem ogólnym Projektu?

Celem ogólnym  projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych 6 szkół wiejskich z terenu województwa śląskiego poprzez wdrożenie programów rozwojowych opartych o model pracy w grupie różnowiekowej oraz metodę projektu edukacyjnego. Opracowane programy będą opierały się na koncepcji konstruktywizmu społecznego, będącego podstawa edukacji w najbardziej rozwiniętych krajach europy i świata. Cel zrealizujemy przez uruchomienie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języka angielskiego, przedsiębiorczości i nauk matematyczno – przyrodniczych oraz opiekę psychologiczną dla dzieci, nakierowaną na tworzenie ścieżki rozwoju zawodowego.

Jakie są jego cele szczegółowe?

Cele szczegółowe, bezpośrednio odnoszą się do 4 zdiagnozowanych obszarów problemowych:

1.Polepszenie warunków nauczania poprzez wprowadzenie do oferty zajęć pozalekcyjnych systemu pracy w grupie różnowiekowej, skutkującej podniesieniem śr. wyników w nauce w szczególności w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, języków obcych oraz  podwyższenie sprawności w posługiwaniu się technologiami ICT.

2.Polepszenie jakości usług edukacyjnych poprzez wdrożenie pięciu autorskich  programów pracy w grupach różnowiekowych.

3.Zwiększenie postawy przedsiębiorczości i kreatywności, pewności siebie i nabycie umiejętności uczenia się we współpracy oraz otwartości na środowiska rówieśnicze, poprzez treningi aktywności twórczej oraz wizyty studyjne w innych szkołach.

4.Wzrost motywacji, poszerzanie zainteresowań, przeciwdziałanie stereotypom w postrzeganiu ról społecznych, kierowanie ścieżką rozwoju zawodowego i podniesienie świadomości, także na temat równości szans i zrównoważonego rozwoju, poprzez uczestnictwo w warsztatach kreowania osobowości, opiekę psychologiczną, festiwale nauki promujące różne zawody.

Jaki będzie harmonogram realizacji Projektu?

Projekt będzie trwał od stycznia 2011 r. do sierpnia 2012 r. i obejmie dwie główne fazy:

1. Przygotowawcza: II – VI 2011. Uczniowie objęci będą nową formą zajęć pozalekcyjnych nazwanych treningami aktywności twórczej (TAT) z wykorzystaniem webquestów - metoda projektów oparta o Internet i dokładnie sprecyzowany punktowy system oceniania. W tym etapie pod nadzorem opiekuna metodycznego opracowanych zostanie pięć programów autorskich do pracy z grupami różnowiekowymi: jeden dla klas I-III, i cztery dla klas IV-VI (bloki - matematyczny, przyrodniczy, informatyczny, językowy). Programy zostaną wdrożone do szkół a następnie upowszechnione, co będzie stanowić wartość dodaną.

2.  Wdrożeniowa: IX 2011 – VI 2012. Przez cały rok szkolny realizowane będą projekty edukacyjne w grupach różnowiekowych. Każdy uczeń będzie uczestniczył co tydzień w  bloku obejmującym zajęcia matematyczno – przyrodnicze, informatyczne,  języka angielskiego i przedsiębiorczość, np. „Rośliny bez granic”- (badanie, katalogowanie roślin na terenie swojej miejscowości, uwarunkowania geograficzne, statystyki, uprawy), „Mali Badacze”, „Sztuka Matematyki” itp. Tematy będą obejmowały zagadnienia zrównoważonego rozwoju. Zajęcia prowadzone będą na bazie autorskich programów opracowanych przez zespół nauczycieli w fazie przygotowawczej, z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego i środków dydaktycznych zakupionych w ramach projektu. W obu fazach uczniowie objęci będą opieką psychologiczną, by diagnozować uczniów, prowadzić warsztaty integrujące grupy mieszane wiekowo, w tym również na temat dyskryminacji, wykluczenia społecznego, równości płci i stereotypów, doradztwo zawodowe oraz konsultacje z rodzicami. Przez  okres trwania projektu dzieci z trudnościami w nauce i niepełnosprawne otrzymają dodatkowe, indywidualne wsparcie w postaci zajęć wyrównawczych.

Jakie planujemy rezultaty twarde?

Rezultaty twarde to:

1. Zwiększone szanse edukacyjne u 110 uczniów poprzez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych oraz polepszone warunki nauczania w 6 szkołach.

2. Zwiększone średnie wyniki w nauce w szczególności w zakresie przedmiotów matematyczno –przyrodniczych, języka angielskiego oraz podwyższenie sprawności w posługiwaniu się technologiami informatycznymi.

3. Zorganizowanie trzech wizyt studyjnych w szkołach.

4. Przeprowadzenie sześciu festiwali nauki.

5. Wydanie pięciu publikacji programów autorskich oraz czasopisma „Nauczyciel z klasą”.

6. Zorganizowanie konferencji podsumowującej.

Co będzie należało do rezultatów miękkich?

Zwiększone postawy przedsiębiorczości i kreatywności, pewności siebie oraz nabycie umiejętności uczenia się we współpracy, wzrost motywacji, poszerzanie zainteresowań, zwiększenie wiedzy i przekonania o wartości wczesnego planowania kariery zawodowej; podniesienie świadomości w tym również na temat równości szans i zrównoważonego rozwoju. Rezultaty mierzone będą za pomocą obserwacji, ankiet ewaluacyjnych na wstępie i po zakończeniu projektu.

Dzięki kompleksowej ofercie zajęć pozalekcyjnych rezultaty w postaci lepszych wyników uczniów przyczynią się do zrealizowanie celu, jakim jest zwiększenie szans edukacyjnych u 110 uczniów ze środowisk wiejskich.

Projekt jest odpowiedzią na konkurs nr 1/POKL/9.1.2/2010 ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dlaczego podjęliśmy się realizacji Projektu?

Projekt „Mała Szkoła – Wielka Sprawa” jest odpowiedzią na problemy małych szkół wiejskich woj. śląskiego, w tym 6 placówek prowadzonych przez Partnera - Fundację "Elementarz", które obejmujemy wsparciem.

Do najważniejszych problemów należą:

1.Gorsze warunki nauki w łączonych klasach powodujące, że lekcje dzielone są na 2 połowy dla jednej i drugiej klasy. W Polsce ponad 2 tys. szkół pracuje w modelu klas łączonych. Na 14067 szkół podst. aż 3557 ma mniej niż 70 uczniów, (w województwie śląskim 218 na 1257).

Skutkuje to słabszymi wynikami w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów matematyczno –przyrodniczych, języków obcych i niską sprawnością w posługiwaniu się technologiami informatycznymi. Różnica w wynikach sprawdzianu między szkołami zlokalizowanymi w miastach i placówkami wiejskimi to 1/3 odchylenia standardowego wyników. Niepokoi, że nie było ani jednego zadania, z którym lepiej radzili sobie uczniowie szkół wiejskich. Największe różnice dotyczą umiejętności rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce. Tendencja jest szczególnie widoczna w województwie śląskim – umiejętność rozumowania jest na najniższym poziomie - 68%, zaś wykorzystania wiedzy w praktyce jest o punkt większa od najniższej w Polsce. Konsekwencje tego to gorsze szanse edukacyjne uczniów pochodzących ze środowisk wiejskich.

2.Brak nowatorskich programów nauczania w grupach mieszanych (różnowiekowych). Obecnie jedyne tego typu – nieliczne – programy zostały opracowane na szczeblu przedszkolnym. Tymczasem aż w 24 krajach Europy funkcjonuje model pracy z grupą różnowiekową.

3.Słaba umiejętność pracy grupowej i uczenia się we współpracy, niska motywacja do nauki, niewystarczająco zaakcentowane postawy przedsiębiorczości i kreatywności, brak otwartości na kontakty z rówieśnikami z innych miejscowości.

4.Brak wsparcia psychologicznego i zajęć przygotowujących od najmłodszych lat do kierowania ścieżką rozwoju zawodowego spotęgowane brakiem pozytywnych przykładów powodują małą motywację do podejmowania aktywności, niski poziom rozwoju zainteresowań, stereotypowe podejście do typowo kobiecych i męskich zainteresowań, w konsekwencji dziedziczenie stereotypu bądź przyjęcie roli społecznej, w której kobiety zajmują się domem, rezygnując z dalszego kształcenia.

 

Wszystkie nakreślone powyżej problemy zostały zdiagnozowane w szkołach, które obejmujemy wsparciem. Wyniki sprawdzianu (2009) pokazują, że ich uczniowie najsłabiej radzą sobie z rozumowaniem i wykorzystaniem wiedzy w praktyce (0,30–0,56). 80% beneficjentów uczy się w systemie klas łączonych. Lokalizacja szkół potęguje bariery finansowe i mentalne. Status materialny sprawia, że mieszkańców nie stać na zakup usług edukacyjnych. Dodatkowo występuje poczucie niepewności, strachu przed powtórną likwidacją szkoły. Beneficjenci to uczniowie szkół zlikwidowanych przez gminy i przejętych przez Fundacje - Wychowanie i Sztuka „Elementarz”.

Co jest celem ogólnym Projektu?

Celem ogólnym  projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych 6 szkół wiejskich z terenu województwa śląskiego poprzez wdrożenie programów rozwojowych opartych o model pracy w grupie różnowiekowej oraz metodę projektu edukacyjnego. Opracowane programy będą opierały się na koncepcji konstruktywizmu społecznego, będącego podstawa edukacji w najbardziej rozwiniętych krajach europy i świata. Cel zrealizujemy przez uruchomienie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języka angielskiego, przedsiębiorczości i nauk matematyczno – przyrodniczych oraz opiekę psychologiczną dla dzieci, nakierowaną na tworzenie ścieżki rozwoju zawodowego.

Jakie są jego cele szczegółowe?

Cele szczegółowe, bezpośrednio odnoszą się do 4 zdiagnozowanych obszarów problemowych:

1.Polepszenie warunków nauczania poprzez wprowadzenie do oferty zajęć pozalekcyjnych systemu pracy w grupie różnowiekowej, skutkującej podniesieniem śr. wyników w nauce w szczególności w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, języków obcych oraz  podwyższenie sprawności w posługiwaniu się technologiami ICT.

2.Polepszenie jakości usług edukacyjnych poprzez wdrożenie pięciu autorskich  programów pracy w grupach różnowiekowych.

3.Zwiększenie postawy przedsiębiorczości i kreatywności, pewności siebie i nabycie umiejętności uczenia się we współpracy oraz otwartości na środowiska rówieśnicze, poprzez treningi aktywności twórczej oraz wizyty studyjne w innych szkołach.

4.Wzrost motywacji, poszerzanie zainteresowań, przeciwdziałanie stereotypom w postrzeganiu ról społecznych, kierowanie ścieżką rozwoju zawodowego i podniesienie świadomości, także na temat równości szans i zrównoważonego rozwoju, poprzez uczestnictwo w warsztatach kreowania osobowości, opiekę psychologiczną, festiwale nauki promujące różne zawody.

Jaki będzie harmonogram realizacji Projektu?

Projekt będzie trwał od stycznia 2011 r. do sierpnia 2012 r. i obejmie dwie główne fazy:

1. Przygotowawcza: II – VI 2011. Uczniowie objęci będą nową formą zajęć pozalekcyjnych nazwanych treningami aktywności twórczej (TAT) z wykorzystaniem webquestów - metoda projektów oparta o Internet i dokładnie sprecyzowany punktowy system oceniania. W tym etapie pod nadzorem opiekuna metodycznego opracowanych zostanie pięć programów autorskich do pracy z grupami różnowiekowymi: jeden dla klas I-III, i cztery dla klas IV-VI (bloki - matematyczny, przyrodniczy, informatyczny, językowy). Programy zostaną wdrożone do szkół a następnie upowszechnione, co będzie stanowić wartość dodaną.

2.  Wdrożeniowa: IX 2011 – VI 2012. Przez cały rok szkolny realizowane będą projekty edukacyjne w grupach różnowiekowych. Każdy uczeń będzie uczestniczył co tydzień w  bloku obejmującym zajęcia matematyczno – przyrodnicze, informatyczne,  języka angielskiego i przedsiębiorczość, np. „Rośliny bez granic”- (badanie, katalogowanie roślin na terenie swojej miejscowości, uwarunkowania geograficzne, statystyki, uprawy), „Mali Badacze”, „Sztuka Matematyki” itp. Tematy będą obejmowały zagadnienia zrównoważonego rozwoju. Zajęcia prowadzone będą na bazie autorskich programów opracowanych przez zespół nauczycieli w fazie przygotowawczej, z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego i środków dydaktycznych zakupionych w ramach projektu. W obu fazach uczniowie objęci będą opieką psychologiczną, by diagnozować uczniów, prowadzić warsztaty integrujące grupy mieszane wiekowo, w tym również na temat dyskryminacji, wykluczenia społecznego, równości płci i stereotypów, doradztwo zawodowe oraz konsultacje z rodzicami. Przez  okres trwania projektu dzieci z trudnościami w nauce i niepełnosprawne otrzymają dodatkowe, indywidualne wsparcie w postaci zajęć wyrównawczych.

Jakie planujemy rezultaty twarde?

Rezultaty twarde to:

1. Zwiększone szanse edukacyjne u 110 uczniów poprzez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych oraz polepszone warunki nauczania w 6 szkołach.

2. Zwiększone średnie wyniki w nauce w szczególności w zakresie przedmiotów matematyczno –przyrodniczych, języka angielskiego oraz podwyższenie sprawności w posługiwaniu się technologiami informatycznymi.

3. Zorganizowanie trzech wizyt studyjnych w szkołach.

4. Przeprowadzenie sześciu festiwali nauki.

5. Wydanie pięciu publikacji programów autorskich oraz czasopisma „Nauczyciel z klasą”.

6. Zorganizowanie konferencji podsumowującej.

Co będzie należało do rezultatów miękkich?

Zwiększone postawy przedsiębiorczości i kreatywności, pewności siebie oraz nabycie umiejętności uczenia się we współpracy, wzrost motywacji, poszerzanie zainteresowań, zwiększenie wiedzy i przekonania o wartości wczesnego planowania kariery zawodowej; podniesienie świadomości w tym również na temat równości szans i zrównoważonego rozwoju. Rezultaty mierzone będą za pomocą obserwacji, ankiet ewaluacyjnych na wstępie i po zakończeniu projektu.

Dzięki kompleksowej ofercie zajęć pozalekcyjnych rezultaty w postaci lepszych wyników uczniów przyczynią się do zrealizowanie celu, jakim jest zwiększenie szans edukacyjnych u 110 uczniów ze środowisk wiejskich.

Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej
składa Państwu życzenia
Zdrowych, Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz
Szczęśliwego, Pełnego Dobrych Chwil i Wielu Sukcesów
Nowego - 2011 Roku

Poprawiony (sobota, 21 kwietnia 2012 05:30)